Miljöpolicy

Miljömål

De miljömål som främst berör båtlivet är "Hav i balans samt levande kust och skärgård", "Levande sjöar och vattendrag", "Giftfri miljö" samt "Ett rikt växt- och djurliv". Flertalet av de övriga miljömålen kan också påverkas av båtlivets aktiviteter, även om det ibland kan verka ske i liten skala. Natur och miljö ingår dock i ett kretslopp där alla delar har sin betydelse. Att uppnå miljömålen innebär enkla, vardagliga handlingar som att minska avfallet och sortera det som blir kvar för återvinning, att undvika att använda kemiska produkter som kan skada naturen och att undvika utsläpp. Detta med respekt för natur och medmänniskor.

Varje medlem ansvarar för sitt eget avfall samt ska bidra till att den miljö som vi värdesätter så högt bibehålls så oförstörd som möjligt.

Bottenfärg
  • Boo Båtklubbs båtar skall i första hand ej bottenmålas, utan om möjligt tvättas med godkänd båtbottentvätt. Idag finns det två bortstvättar i Nackas vatten, vid Saltsjöbadens Sjömack och hos Båtkompaniet i Skurusundet.
  • Bottenmålas båten skall färgen vara av typen "hård" och ej blödande.
  • Tvättning tillåts enbart om båtbotten inte är målad med biocidfärg.
  • Skrapas båtbotten, skall den bortskrapade färgen samlas upp och tas om hand av resp. medlem och hanteras som ”farligt avfall”.
  • Slipas båtbotten, skall slipmaskinen vara försedd med utsug och ansluten till en godkänd dammsugare med effektivt filter.

 

Farligt avtall

Så kallat ”farligt avfall” oljor, färgburkar, färgrester, trasor med lösningsmedel, glykollösningar m.m. skall bortforslas och tas om hand av respektive medlem.  Nacka kommun har återvinningscentraler vid Skuru och Östervik. Boo Båtklubb ombesörjer inte bortforsling av sådant avfall.

Hushållsavfall

Varje medlem ansvarar för sitt eget avfall. Hushållsavfall bör källsorteras även i båtar, så att åtminstone förpackningar av papper, glas och metall kan tas till en återvinningsstation, ex. på parkeringen vid Boo Gårds skola. Boo Båtklubb ombesörjer ingen hantering av hushållsavfall.

Toalettavfall

Boo Båtklubb har ingen mottagning (deponi) av toalettavfall. Toalettavfall tas om hand av varje enskild medlem enligt gällande lag. Tömningsstationer finns bl.a. i Lännerstasundet vid Fisksätra och Kilsvikens båtklubb samt vid Saltsjöbaden . Läs mer om toalettavfall från fritidsbåtar på Nacka Kommuns hemsida.

Konservering av motor

Vid konservering av motor skall glykolblandat vatten samlas upp och hanteras som ”farligt avfall”.

 

Här kan du länka dig vidare till intressanta hemsidor som berör båtlivets miljöfrågor:

Nacka Kommun - tips om miljövänligt båtliv
Transportstyrelsen - Fritidsbåtar
Transportstyrelsen - Ren båtbotten
Naturvårdsverket
Kemikalieinspektionen
Håll Sverige Rent
Naturskyddsföreningen
Havet.nu - Samlingsportal för havsforskning
GreenBlue - Sidor på engelska om båtlivets miljöfrågor