Miljöpolicy

En glad båt och glada fiskar ritade av Isabelle.

 

MILJÖRUTAN

 

___________________________________________________________________________

Aktuellt maj 2022

Äntligen är det vår och de flesta båtar är sjösatta eller nästan alla i alla fall. Det känns bra,

eller hur?

Båtklubben har haft besök av två tjänstemän från Nacka kommun, Maria Nuder och Anna

Davidsson. Det är de som nu är våra kontaktpersoner. Mario och jag hade förmånen att

träffa dem. Det blev en givande diskussion på många olika sätt.

Två saker lyftes fram speciellt:

1. De önskade en handlingsplan för olycka och brand. Planen är färdigskriven och efter

genomläsning och godkännande av styrelsen så skickas den till kommunen. Ett exemplar

finns i vaktpärmen. Du kan också läsa den på hemsidan under Dokumentarkiv.

2. De väntar på att vi ska XRF-mäta aktuella båtar. Men först ska vi utbildas. Kanske blir det

vår tur i höst att gå kursen. Därefter görs mätningen på aktuella båtar.

Sedan informerade vi dem om våra fria båttvättar. Tveksamt om de hört att andra

båtklubbar har motsvarande. Men en mycket bra idé tyckte de.

Ett ej ifyllt exemplar av varje miljöenkät som genomförts i klubben fick de med sig. Första

enkäten gjordes 2015. I miljöenkäterna kunde de se hur klubbens miljöarbete har utvecklats

och förfinats utifrån aktuella regler.

Vidare informerade vi om vårat intresse att värna säkerheten på klubbens område, därför är

Barnkonventionen en ledstjärna för oss.

 

Birgitta Persson

 

Birgitta Persson

 

___________________________________________________________________________

 

 

Miljömål

De miljömål som främst berör båtlivet är "Hav i balans samt levande kust och skärgård", "Levande sjöar och vattendrag", "Giftfri miljö" samt "Ett rikt växt- och djurliv". Flertalet av de övriga miljömålen kan också påverkas av båtlivets aktiviteter, även om det ibland kan verka ske i liten skala. Natur och miljö ingår dock i ett kretslopp där alla delar har sin betydelse. Att uppnå miljömålen innebär enkla, vardagliga handlingar som att minska avfallet och sortera det som blir kvar för återvinning, att undvika att använda kemiska produkter som kan skada naturen och att undvika utsläpp. Detta med respekt för natur och medmänniskor.

Varje medlem ansvarar för sitt eget avfall samt ska bidra till att den miljö som vi värdesätter så högt bibehålls så oförstörd som möjligt.

Bottenfärg
  • Boo Båtklubbs båtar skall i första hand ej bottenmålas, utan om möjligt tvättas med godkänd båtbottentvätt. Idag finns det två bortstvättar i Nackas vatten, vid Saltsjöbadens Sjömack och hos Båtkompaniet i Skurusundet.
  • Bottenmålas båten skall färgen vara av typen "hård" och ej blödande.
  • Tvättning tillåts enbart om båtbotten inte är målad med biocidfärg.
  • Skrapas båtbotten, skall den bortskrapade färgen samlas upp och tas om hand av resp. medlem och hanteras som ”farligt avfall”.
  • Slipas båtbotten, skall slipmaskinen vara försedd med utsug och ansluten till en godkänd dammsugare med effektivt filter.

 

Farligt avfall

Så kallat ”farligt avfall” oljor, färgburkar, färgrester, trasor med lösningsmedel, glykollösningar m.m. skall bortforslas och tas om hand av respektive medlem. Nacka kommun har återvinningscentraler utmed Boovägen, Älta och Östervik (Saltsjöbaden). Boo Båtklubb ombesörjer inte bortforsling av sådant avfall.

Hushållsavfall

Varje medlem ansvarar för sitt eget avfall. Hushållsavfall bör källsorteras även i båtar, så att åtminstone förpackningar av papper, glas och metall kan tas till en återvinningsstation, ex. på parkeringen vid Boo Gårds skola. Boo Båtklubb ombesörjer ingen hantering av hushållsavfall.

Toalettavfall

Boo Båtklubb har ingen mottagning (deponi) av toalettavfall. Toalettavfall tas om hand av varje enskild medlem enligt gällande lag. Tömningsstationer finns bl.a. i Lännerstasundet vid Fisksätra och Kilsvikens båtklubb samt vid Saltsjöbaden . Läs mer om toalettavfall från fritidsbåtar på Nacka Kommuns hemsida.

Konservering av motor

Vid konservering av motor skall glykolblandat vatten samlas upp och hanteras som ”farligt avfall”.

 

Här kan du länka dig vidare till intressanta hemsidor som berör båtlivets miljöfrågor:

Nacka Kommun - tips om miljövänligt båtliv
Transportstyrelsen - Fritidsbåtar
Transportstyrelsen - Ren båtbotten
Naturvårdsverket
Kemikalieinspektionen
Håll Sverige Rent
Naturskyddsföreningen
Havet.nu - Samlingsportal för havsforskning
GreenBlue - Sidor på engelska om båtlivets miljöfrågor