Integritetspolicy

Parter och ansvar för behandling av dina personuppgifter

Boo Båtklubb, Box 87, 132 23 Saltsjö-Boo (nedan kallad klubben) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för klubbens verksamhet.

Klubben har som ändamål att främja det lokala båtlivet i enlighet med sina stadgar (se http://www.boobk.nu/documents/stadgar-och-bilagor).

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att klubben ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Klubben behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter, kommunicera med medlemmarna samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och båtplatsavgifter, m.m)

Klubben är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av kö för medlemskap till klubben
 • Hantering av medlemskap i klubben
 • Föreningsadministration
 • Kontakt med medlem
 • Besök på vår hemsida
 • Publicering av material på hemsidan
 • Enkäter och sammanställning av enkätsvar

 

Vilka delar vi personuppgifter med ?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje hand och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Adressuppgifterna (post- och e-postadress) överförs till Svenska Båtunionen för användning i distribution av tidningen Båtliv.

Om du åtar dig funktionärsuppdrag i klubben delas dina kontaktuppgifter md externa partners, t.ex andra båtorganisationer och leverantörer, när det är relevant för ditt uppdrag.

 

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbhandling?

 Klubben har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom klubbens verksamhet.

Ändamål med behandlingen                                   Laglig grund

Hantering av medlemskap i klubben                           Avtal

Hantering av kö till medlemskap                                Avtal

Föreingsadministration                                               Avtal

Kontakt med klubben                                                Intresseavvägning

Besök på vår hemsida                                               Intresseavvägning

Publicering av material på hemsida                            Intresseavvägning och ibland samtycke

Enkäter och sammanställning av enkätsvar                 Intresseavvägning och ibland samtycke

 

Hur länge sparar vi dina uppgifter ?

Klubben kommer att genomföra en årsvis bedömning om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

 

Vilka rättigheter har du ?

 Du som registrerad i klubben har flera rättigheter som du bör känna till.

Rätt till information

Du har rätt att få information när dina uppgifter behandlas. Bland annat den rättsliga grunden för behandlingen och ändamålet med behandlingen. Detta beskrivs i denna policy.

 

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlade in för
 • Om behandlingen grundar sig på ditt samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • Om radering krövs för att uppfylla en rättslig skyldighet

Rätt till korrigering

Klubben måste korrigera felaktiga uppgifter på begäran av dig.

 

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få dina uppgifter flyttade. Uppgifterna ska då göra tillgängliga i en fil i digitalt format som kan lösas av vanliga system, t.ex XML.

 

Rätt att få ut sina uppgifter som behandlats

Du har rätt att kostnadsfritt en gång om året få ett utdrag på all behandling av dina personuppgifter.

 

Rätt att begränsa direktmarknadsföring

Du har rätt att begränsa vilka personuppgifter som behandlas av företag med syfte till riktad, personifierad marknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avsende klubbens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se .

 

Om du vill veta mer

Har du frågor om klubbens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen på mailadress styrelsen@boobk.nu.